Zajištění zdroje tepla na základě smlouvy o dodávkách tepelné energie

V poslední době dochází k výrazným turbulencím na poli energetiky, a to z mnoha důvodů. Tyto důvody však v sobě zároveň skýtají i příležitost, neboť díky nim můžeme objevovat možnosti, jak pomocí moderních technologií a postupů změnit současnou energetiku do modernější podoby odpovídající 21. století. Tepelná čerpadla přesně zapadají do požadavků dnešní doby. Jedná se o […]

Přečíst celé

Vliv slunečního svitu na teplotu v budově

Víme ze zkušenosti, že pokud na budovu svítí slunce, může jí znatelně ohřát. To může být výhodné v zimě, ale problematické v létě. Sluneční svit je třeba zvážit při výpočtu tepelné stability budovy. V následujícím článku se dozvíte více o vlivu slunečního svitu na teplotu v budově a představíme i konkrétní příklad. Nakolik se v budově oteplí, […]

Přečíst celé

Co jsou to emisní faktory a jaká je jejich role při výpočtu uhlíkové stopy?

Emisní faktory – při výpočtech uhlíkové stopy je třeba znát příslušné emisní faktory. Emisní faktor (EF) udává míru uvolnění emisí skleníkových plynů do ovzduší při aktivitě či procesu toto uvolnění způsobující, např. spalování paliva za účelem získání energie. Emisní faktory umožňují odhadnout množství emisí z různých zdrojů podobného charakteru. Více se dozvíte v článku.

Přečíst celé

Holistický přístup k řešení uhlíkové stopy společnosti

Management uhlíkové stopy je multidisciplinární obor a žádá si tudíž komplexní přístup. Tím, že uhlíková stopa, kterou společnost generuje, je současně i ukazatelem ekonomické aktivity, prolíná se její optimalizace fungováním a strukturou celé firmy. Od energetiky, provozu technologií a budov, odpadového hospodářství, nákupu materiálu, investic, logistiky až po lidské zdroje. Holistický přístup k systému řízení […]

Přečíst celé

Zásady výstavby budov s minimální uhlíkovou stopou

Jedním z nejnovějších přístupů při snižování dopadů budov na životní prostředí je minimalizace uhlíkové stopy budovy až k nulovým celkovým emisím skleníkových plynů, takzvaným zero-carbon building (ZCB).  Ještě před čtyřmi lety mělo toto pojetí podobu takřka výhradně vědeckých prací, studií a teoretických analýz. Dnes se principy ZCB zapracovávají do etablovaných standardů udržitelné výstavby, které jsou […]

Přečíst celé

Návrh nové úpravy vyhlášky o energetickém auditu

Energetický audit a posudek jsou součástí jedné vyhlášky, ale podle nového návrhu budou rozděleny na dvě samostatné vyhlášky. V tomto článku se budeme zabývat navrhovanými změnami ve vyhlášce o energetickém auditu. Zpřesnění vyhlášky Vláda má připraven k projednání nový návrh vyhlášky o energetickém auditu, který by nahradil aktuální vyhlášku č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém […]

Přečíst celé

Základní pravidla kompenzace uhlíkové stopy

Rostoucí důraz na eliminaci antropogenních negativních vlivů na životní prostředí obecně, a klima pak zvláště, nutí firmy k daleko aktivnějšímu přístupu nad rámec povinných regulatorních požadavků. Prohlubování firemní zodpovědnosti a zapojování stále většího počtu firem do mitigačních a adaptačních politik umožnil vznik zcela nového sektoru služeb, které firmám v tomto úsilí pomáhají nabídkou nástrojů, procesů či opatření. […]

Přečíst celé

Jsme certifikovaným partnerem Schneider Electric

Máme radost, že se firma Enerfis stala certifikovaným partnerem společnosti Schneider Electric v oblasti systémů BMS. Vize tohoto partnerství Díky růstu poptávky po vysoce výkonných a energeticky efektivních budovách, chceme společně vyvíjet inteligentní a zdravé budovy s využitím Internetu věcí (IoT). Digitalizace budov a to především shromažďování a strukturování dat z mnoha zdrojů, interpretace dat […]

Přečíst celé

Slovníček energetické efektivity

Certifikace budov: BREEAM, LEED, SBTool CZ Certifikace budov je potvrzení o splnění kritérií určitého standardu hodnotící udržitelnost budov a splnění vysokých požadavků v oblasti životního prostředí. Nejčastěji se setkáme s osvědčenou certifikací BREEAM. Certifikát LEED je mezinárodně uznávaná značka kvality. SBToolCZ je český certifikační nástroj. Enerfis Enerfis je technicko-inženýrská firma, která (mimo jiné) provozuje aplikaci […]

Přečíst celé

Uhlíková neutralita pro firmy – co to znamená a jak jí dosáhnout?

V posledních několika letech se ve světe se čím dál tím více skloňuje výraz „uhlíková neutralita“ a firmy na něj slyší – některé na něm staví podstatnou část své filosofie, a to především z toho důvodu, že nově je pro velkou část zákazníků klimaticky zodpovědné chování firmy důležitým faktorem při jejich rozhodování.

Přečíst celé